top of page

קול קורא - הכנס הישראלי הראשון לאינטראקציית אדם-מחשב

תחום אינטראקציית אדם-מחשב בישראל עובר בימינו מהפיכה שקטה: תעשיית ההיי-טק הישראלית וגופי מחקר מתמקדים יותר ויותר בטכנולוגיות מכווני-משתמש, ומעלים את הצורך בחדשנות ובתיאוריה. המטרה של הכנס הישראלי הראשון למחקר באינטראקציית אדם-מחשב היא לשמש כפורום למחקר בתחום זה, לתמוך בחדשנות על ידי מתן למפגשים אינטראסיפלינריים ולבנות קהילה של חוקרים בתחום ממשק אדם-מחשב בישראל על כל גווניו.

 

הכנס ייערך ב 15 בינואר 2013 במרכז הבינתחומי בהרצליה. הכנס יכלול הרצאת פתיחה ו-3 מושבים, כולם מוקדשים להיבטים שונים של תחום ממשק אדם-מחשב.

נושאי הכנס כוללים, אך לא מוגבלים, לתחומים הבאים:

- שיטות הערכה לשימושיות ואינטראקציה
- היבטים חברתיים של אינטראקציית אדם-מחשב
- שימושיות של מנגנוני פרטיות ואבטחה
- אינטראקציה קבוצתית ושיתופית
- הדמיית מידע (Information Visualization)
- אובייקטים אינטראקטיביים – חפצים, בגדים ועוד
- אינטראקציה של אנשים מבוגרים עם מערכות ממוחשבות
- אינטראקציה של ילדים עם מערכות ממוחשבות
- אינטראקציה מבוזרת ומפושטת (Ubiquitous and pervasive interaction)
- ממשקים של מכשירים ניידים
- אינטראקציה פיזית וגופנית
- אינטראקציה בין בני אדם לרובוטים
- אינטראקציה בסביבת כלי-רכב, ובסביבות מורכבות אחרות
- שיטות וטכניקות אינטראקציה חדשניות
- שיטות וגישות לתכנון ועיצוב ממשק
- ההקשר הארגוני והעסקי של אינטראקציית אדם-מחשב
- ממשקים אוניברסליים
- נושאים ספציפיים שרלוונטיים לישראל: קונפליקטים, אוכלוסייה ושפה

- היבטים קוגניטיביים של אינטראקציית אדם-מחשב

- אתגרים באינטראקיה בתחום הרפואי

ועדת התכנית מזמינה הצעות להצגה במסגרת הכנס מסוג: (א) מאמר, (ב) תקציר, (ג) הדגמה או (ד) וידאו. להלן פרטים נוספים על כל אחד מסוגי התרומות המוצעים לכנס:

- מאמרים המתארים תוצאות מחקרים חדשניים. המאמר צריך להיות בין 4 ל-8 עמודים, והוא יוצג בהרצאה של 20 דקות.
- תקצירים המסכמים מחקרים קודמים, מחקר שנמצא בעיצומו, תוצאות ראשוניות או חקר מקרה (case study). הסיכומים צריכים להיות מתוארים במסמך בן 2-6 עמודים, ויוצגו כפוסטרים או כהרצאות בנות 15 דקות (על פי אילוצי זמן ועל פי בחירת המציגים).

- הדגמות חדשניות של אינטראקציות, ממשקים ואובייקטים. ההדגמות צריכות להיות מתוארות במסמך בן 2-6 עמודים והן יוצגו במצגת של 10 דקות. לפני ההגשה, יש לעבור על ההוראות המפורטות בגרסא האנגלית של הקול-קורא.

- סרטי וידאו המתארים אינטראקציות וממשקי משתמש חדשניים כמו גם טכנולוגיות עתידניות בתחום אינטראקציית אדם-מחשב. הסרטים יוצגו במושב המיועד לכך. לפני ההגשה, יש לעבור על ההוראות המפורטות בגרסא האנגלית של הקול-קורא.

- סרטונים של מודלים חדשניים לאינטראקציה, ממשק ורעיונות עתידיים. הסרטונים יוגשו בקבצי וידאו ויוצגו כחלק ממושב ייעודי לסרטוני וידאו.

יש להגיש את ההצעות (מאמרים/תקצירים/הדגמות,פרט לוידאו) באנגלית או בעברית, ועל פי פורמט של כנס ACM CHI למאמרים ולתקצירים: CHI Archive Format למאמרים, ו CHI Extended Abstracts לתקצירים מכל סוג. הערכת המאמרים/תקצירים/הדגמות תתבצע באמצעות ביקורת עמיתים (Peer review), והם יהיו זמינים באתר הכנס לאחר אישור של הכותבים. ההגשות אינן אנונימיות.

bottom of page